Być może trudno nam sobie to wyobrazić, ale również nauczyciele i pozostali pracownicy oświaty wykupują ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, aby uniknąć skutków finansowych szkód wyrządzonych osobom trzecim. Ubezpieczenia OC w przypadku nauczycieli, wychowawców i innych pracowników oświaty pozwalają na uniknięcie wielu nieprzyjemnych sytuacji. Chodzi tu przede wszystkim o szkody powstałe w wyniku nienależytego sprawowania opieki...
Również przewoźnicy w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz właściciele firm przewozowych to osoby, których praca obarczona jest dużą odpowiedzialnością i ryzykiem wywołania szkód na osobach trzecich. Z tego też względu zaleca się im wykup dobrowolnego ubezpieczenia OC. Zakres czynności zawodowych przewoźnika drogowego definiowany jest przez ustawę o transporcie drogowym z 6 września 2001 roku....
Lekarze oraz pielęgniarki to grupy zawodowe, które mogą w ramach wykonywanej przez siebie pracy wykupić dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Takie ubezpieczenia OC zawsze opłaca się mieć, ponieważ zawód lekarza obarczony jest sporym ryzykiem popełnienia błędu lekarskiego, za które zdrowiem przypłaca nikt inny, tylko pacjent. Zakres dobrowolnego ubezpieczenia OC w przypadku zawodów medycznych i pokrewnych...
Radcy prawni to kolejna grupa zawodów objęta koniecznością wykupu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zakres czynności zawodowych radców prawnych określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Ubezpieczenia OC dla osób zajmujących się udzielaniem porad sądowych, opracowywaniem projektów aktów prawnych oraz sporządzaniem opinii i ekspertyz pozwalają na wypłatę odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową...
Może to się wydawać dziwne i niedorzeczne, ale koniecznością wykupienia obligatoryjnego ubezpieczenia od szkody cywilnej objęci są również rolnicy. Wiele osób mogłoby zapytać, co taki rolnik może komukolwiek zawinić, a jednak może… Ubezpieczenia OC dla rolników obejmują szkody na osobach lub mieniu wyrządzone m.in. w następstwie prac polowych, a także szkody związane z ruchem...
Imprezy masowe to wydarzenia, które organizowane są dla więcej niż 500 osób w budynkach oraz dla ponad 1000 osób na terenach otwartych. Organizatorzy imprez masowych podlegają, podobnie jak przedstawiciele wielu innych zawodów, a także kierowcy, konieczności wykupienia obligatoryjnego ubezpieczenia OC. Obowiązek ten nakłada na nich rozporządzenie Ministra Finansów z 11 marca 2010 roku. Organizatorzy...
Zawód pośrednika nieruchomości to kolejna profesja, w przypadku której konieczne jest wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia od szkody cywilnej. Pośrednik nieruchomości to osoba, której praca jest bardzo odpowiedzialna, w związku z czym każda jego błędna decyzja zawodowa może odbić się negatywnie na osobie lub mieniu. Ubezpieczenia OC w przypadku pośredników nieruchomości będą obejmowały szkody powstałe w...
Podobnie jak w przypadku wielu innych zawodów, również zawód doradcy podatkowego podlega pod obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Aktem prawnym nakładającym ten obowiązek na podmioty doradztwa podatkowego jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. ws. obowiązkowego ubezpieczenia OC dla tych podmiotów. Ubezpieczenie musi zostać wykupione najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem przez...
Również architekci oraz inżynierowie budownictwa to dwie grupy zawodowe, których przedstawiciele dostąpiły „zaszczytu” ustawowej konieczności wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC. Dzieje się tak dlatego, ponieważ osoby wykonujące te zawody mogą narazić swoimi błędnymi decyzjami na szwank mienie innych ludzi, a wykonywane przez nie funkcje są odpowiedzialne. Do zawarcia ubezpieczenia OC zobowiązany jest każdy, kto został...
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie od szkody cywilnej) dotyczy, jak już wspominaliśmy, nie tylko kierowców, ale także m.in. adwokatów. Ustawa „Prawo o adwokaturze” z dnia 26 maja 1982 r. reguluje dokładnie sposób wykonywania tego zawodu. To właśnie ona nakłada na prawników konieczność posiadania ubezpieczenia OC. Polisa ta w przypadku zawodów prawniczych dotyczyć będzie szkód...